RUJUKAN ASAS

Nurul Huda. Abd. Rahman & Md. Nasir Ibrahim. (2013). Pemikiran kritis dan kreatif: konsep,
pendekatan dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Tanjung Malim: Universiti
Pendidikan Sultan Idris.

Sandra, E. (2010). Grammar in context 1. USA: Heinle Cengage Learning.

Tuan Jah Tuan Yusof. (2015). Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dan pentaksiran
berasaskan sekolah (PBS) dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur:
Sasbadi Sdn. Bhd.

RUJUKAN TAMBAHAN

Abd. Aziz Abd. Talib (2000). Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip, kaedah dan teknik.
Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Brown, J.D. & Hudson T. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge:
Cambridge University Press.

Juriah Long.( 2010.) Kaedah.pengajaran.dan.pembelajaran.bahasa.Melayu. Bangi:
Universiti.Kebangsaan Malaysia

Read, C. (2007). 500 activities for the primary classroom. Macmillan Books for
Teachers. Macmillan Publishers: Oxford.

Yahya Othman, Roselan Baki & Nafii Mat. (2009). Pemerkasaan pendidikan bahasa Melayu
dari teori ke praktik. Selangor: Utusan Publication.