Pembelajaran Berasaskan Masalah

Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) mula dibangunkan di Universiti McMaster, Kanada sebelum akhir era 1960-an. PBL ialah satu strategi mengajar yang menggalakkan pelajar membangunkan kemahiran berfikirRead More

Kontekstual

Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran danRead More

Koperatif dan Kolaboratif

Persamaan mementingkan pembelajaran aktif guru berperanan sebagai fasilitator pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi pelajar dikehendaki memikul tanggungjawabRead More